HANDELSBETINGELSER

HANDELSBETINGELSER

1. FRAGT OG LEVERING

Vi opkræver ikke fragt og leverer ikke GPS trackeren til dig, da montøren medbringer GPS trackeren ved installation. Du bliver kontaktet for booking af tid til montering indenfor 5 hverdage efter købsdatoen.

 

2. REFUNDERINGS- OG OMBYTNINGSPOLITIK

Vi tilbyder 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen, ved montering af GPS trackeren frafalder fortrydelsesretten da GPS trackeren pakkes ud og aktiveres.
Ved fortrydelse er der ingen gebyr.

 

3. KØB

Ved bestilling indgås aftale om køb først når Skytrack ApS har bekræftet bestillingen gennem en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen genereres automatisk.
Vi forbeholder os retten til at annullere din ordre som følge af fejlagtigheder såsom åbenlyse fejl i priser, tekniske problemer, leveringssvigt eller lignende situationer. I en sådan situation bliver du kontaktet af os pr. telefon eller e-mail.

Kontroller altid

Inden du får monteret en GPS-tracker, bør du altid i samråd med en af vores certificerede montører kontrollere at trackeren passer bilen som beregnet. Vi tager intet ansvar for følgeskader ved montering GPS-trackeren. Eventuel erstatning for forkert montering begrænses til GPS-trackerens pris.

 

4. PRISER OG BETALING

Priserne opdateres løbende og vises inklusiv 25% dansk moms. Priserne er angivet i DKK (der opkræves ikke gebyr ved betaling hos os). Fragtomkostninger figurerer separat. Beløbet for ordren hæves først på dit kort, efter 5 hverdage, når tidspunkt for montering er aftalt med montøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
Priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen, der kan derfor forekomme prisændringer. Vi modtager betaling via følgende kort Visa og MasterCard. Vi modtager også betaling via MobilePay, GooglePay og ApplePay.

 

5. LEVERINGER OG LEVERINGSTID

GPS trackeren leveres og installeres af montøren efter aftale med kunden. Montøren ringer indenfor 5 hverdage efter købet.
Ved udsolgte varer forsøger vi efter bedste evne at oplyse kunderne om forsinkelser. Der kan forekomme tilfælde hvor ordren ikke kan fuldføres, f.eks. hvis vores leverandør ikke kan overholde leveringen til os. Vi forbeholder os retten til at fraskrive os al erstatning til kunden gældende leveringsforsinkelser.

 

6. REKLAMATIONSRET

Vi lever op til danske love og regler for reklamationer. Derfor har du 24 måneders reklamationsret fra den dag du har modtaget produktet. Reklamationsretten dækker kun produktionsfejl, det vil sige grundlæggende fejl som fandtes i produktet inden det blev sendt. Skulle der være en berettiget reklamation kan du dermed enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal sendes til:
Skytrack ApS Hammershusvej 16 F 7400 Herning Danmark
Vi ønsker følgende information når du reklamerer til os:
Du bedes oplyse problemet via e-mail til [email protected] så detaljeret som muligt og hvordan skaden er opstået, det letter vores sagsbehandling, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.
Vi vil følge forbrugerklagenævnets retningslinjer ved eventuelle tvivlsspørgsmål.

 

7. KLAGEMULIGHEDER

Oplysning om klagemuligheder:
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail [email protected].

 

8. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG KONTAKT

Skytrack ApS Hammershusvej 16 F 7400 Herning
E-mail: [email protected] Telefonnummer: 70 666 222
CVR-nummer: 43135147

Salgs- og abonnementsvilkår

1. GÆLDENDE ABONNEMENTSVILKÅR

Ved køb af GPS-tracker og det løbende abonnement gælder nedenstående vilkår.
Abonnementsbetingelserne kan ændres med 3 måneders varsel, dog tidligst 9 måneder efter aftalens indgåelse.

 

2. EJENDOMSRET

Skytrack ApS har ejendomsretten til det i abonnementet indeholdt system, inkl. alle ikke brugerspecifikke data.

 

3. INSTALLATION

Kunden vil indenfor 5 hverdage efter bestilling af GPS-trackeren blive kontaktet af en autoriseret montør, som aftaler en tid for installation af GPS-trackeren i bilen på en adresse efter kundens ønske.
Det er først når GPS-trackeren er installeret i bilen, aktiveret og opkoblet til kontrolcentralen at forsikringsselskabets krav til sporing af bilen, er indfriet.

 

4. ABONNEMENTSVEDERLAG

Abonnementsvederlaget beregnes fra tidspunktet for levering af systemet. I abonnementsvederlaget er indeholdt brugeradgang til Skytracks system med tilhørende kørebog.
Abonnementsvederlaget må prisreguleres én gang årligt efter sidste års nettoprisindeks.

 


5. BETALINGSBETINGELSER

Betaling af skyldige beløb anses for rettidig, når betaling er modtaget senest 8 dage efter datoen for udstedelse af faktura.
Beløbet opkræves automatisk via betalingskort hvis muligt.
Hvis kunden ikke betaler rettidigt, er Skytrack ApS berettiget til øjeblikkeligt at lukke for kundens adgang til systemet og GPS-trackerens opkobling til kontrolcentral. Dermed vil forsikringens krav til policen ikke være indfriet hvis opkobling til kontrolcentral ikke er aktiveret. Skytrack ApS kan desuden afkræve kunden et gebyr samt forrente det til enhver tid skyldige beløb med 2,00 % pr. påbegyndt måned.
Kunden er, uanset om denne har indsigelser eller modkrav, ikke berettiget til at undlade betaling af fakturerede beløb.
Reklamationer over leverancer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling for allerede foretagne leverancer, hvorfor kundens tilbageholdelse af forfaldne beløb betragtes som misligholdelse.

 

6. OPSIGELSE

Abonnementsaftalen kan af begge parter opsiges efter 6 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Der opkræves årlig betaling. Vores ydelser betales forud og eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke.
I tilfælde af opsigelse fra Skytrack ApS’ side, er kunden ikke berettiget til kompensation.

 

7. MANGLER

Kunden skal uden ugrundet ophold underrette Skytrack ApS om mangler ved systemet, som kunden er eller ved almindeligt dagligt brug burde være blevet opmærksom på.
Undlader kunden dette, kan kunden ikke gøre krav gældende mod Skytrack ApS i anledning af de pågældende mangler.

 

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

I tilfælde af mangler ved systemet eller forsinkelse, som Skytrack ApS er ansvarlig for, kan Skytrack ApS’ erstatningsansvar ikke overstige et beløb svarende til det af kunden betalte abonnementsvederlag for de seneste 12 måneder inden skaden eller forsinkelsen.
Skytrack ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab, der skyldes driftsproblemer hos Skytrack ApS, teleoperatør eller leverandør af de af systemet benyttede digitale landkort.
Skytrack ApS hæfter i intet tilfælde for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

 

9. FORCE MAJEURE

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Skytrack ApS, hvis de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke selv har kontrol over, såsom naturkatastrofer, brand, pandemi, epidemi, krig, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.
Hvis mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Hvis leveringshindringen kan forventes at ville vedvare længere end 12 uger, skal såvel Skytrack ApS som kunden være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette anses for misligholdelse.

 

10. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

Skytrack ApS er berettiget til at overdrage alle rettigheder og pligter i henhold til abonnementsaftalen med kunden til tredjemand uden kundens accept.

 

11. DATABESKYTTELSE (GDPR)

Skytrack ApS behandler, som databehandler, kunders persondata efter instruks fra kunden og i henhold til den indgåede databehandleraftale.
I det omfang Skytrack ApS bistår kunden med ydelser i henhold til databehandleraftalen, som denne er forpligtet til at levere, har Skytrack ApS krav på særskilt vederlag herfor. Skytrack ApS betalbare ydelser i henhold til databehandleraftalen vedrører (i) bistand til kunden ved anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til kompetente tilsynsmyndigheder og anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til de registrerede, når kunden er forpligtet dertil. (ii) Bistand til kunden med opfyldelse af kundens forpligtelse til at håndtere anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder, som er fastlagt i persondataloven og Databeskyttelsesforordningen. (ii) Bistand med udførelse af konsekvensanalyser og forudgående høring af kompetente tilsynsmyndigheder. (iv) Skytrack ApS deltagelse i revisioner og inspektioner af Skytrack ApS sikkerhedsniveau og i Skytrack ApS overholdelse af databehandleraftalen. Sådanne revisioner kan også udføres af en revisor eller en kompetent tredjemand, bemyndiget af kunden. Tilsyn og adgang til Skytrack ApS lokationer og information er herudover altid undergivet en accept af Skytrack ApS og evt. underdatabehandleres sikkerhedsforskrifter. Benyttes en tredjemand til gennemførelse af inspektioner, skal sådan tredjemand forinden tiltræde en sædvanlig tavshedserklæring direkte overfor Skytrack ApS (v) Resulterer ændringer hos Kunden i et behov for at ændre sikkerhedsforanstaltninger eller behandlingsaktiviteter hos Skytrack ApS, skal kunden afholde Skytrack ApS omkostninger ved forbrugte ressourcer hertil. Ændringerne aftales særskilt forinden ændringerne foretages. (vi) Sletning eller tilbagelevering af personoplysninger, der behandles på vegne af Kunden på Kundens anmodning. Vederlag for ydelser beskrevet ovenfor opgøres efter medgået tid, og Skytrack ApS’ gældende timesatser.

Your item was added to basket

You are ordering more than we have in stock. The quantity have been adjusted